Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Νέα - Δραστηριότητες

Απολυτίκια Μηνός Οκτωβρίου 2017

04-10-2017 17:49

Ἦχος πλ δ´.

Ἐξ ὕψους κατῆλθες
ὁ εὔσπλαγχνος, ταφὴν κατεδέξω
τριήμερον, ἵνα ἡμᾶς ἐλευθερώσῃς
τῶν παθῶν. Ἡ ζωὴ καὶ ἀνάστασις
ἡμῶν, Κύριε, δόξα σοι.

Ἦχος α´.

Τοῦ λίθου σφραγισθέντος ὑπὸ τῶν
Ἰουδαίων καὶ στρατιωτῶν φυλασσόντων
τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα,
ἀνέστης τριήμερος, Σωτήρ, δωρούμενος
τῷ κόσμῳ τὴν ζωήν·διὰ τοῦτο
αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν ἐβόων
σοι, Ζωοδότα·Δόξα τῇ Ἀναστάσει
σου, Χριστέ, δόξα τῇ βασιλείᾳ σου,
δόξα τῇ οἰκονομίᾳ σου, μόνε φιλάνθρωπε.

Ήχος β’.

Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ
Ζωὴ ἡ ἀθάνατος, τότε τὸν ᾍδην
ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος,
ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ
τῶν καταχθονίων ἀνέστησας,
πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων
ἐκραύγαζον· Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Ήχος γ’.

Εὐφραινέσθω τὰ οὐράνια,
ἀγαλλιάσθω τὰ ἐπίγεια, ὅτι
ἐποίησε κράτος, ἐν βραχίονι αὐτοῦ,
ὁ Κύριος, ἐπάτησε τῷ θανάτῳ τὸν
θάνατον, πρωτότοκος τῶν νεκρῶν
ἐγένετο, ἐκ κοιλίας ᾅδου ἐρρύσατο
ἡμᾶς, καὶ παρέσχε τῷ κόσμῳ τὸ
μέγα ἔλεος.

Ήχος δ’ .

Τὸ φαιδρὸν τῆς Ἀναστάσεως κήρυγμα,
ἐκ τοῦ Ἀγγέλου μαθοῦσαι
αἱ τοῦ Κυρίου Μαθήτριαι, καὶ τὴν
προγονικὴν ἀπόφασιν ἀπορρίψασαι,
τοῖς Ἀποστόλοις καυχώμεναι ἔλεγον·
Ἐσκύλευται ὁ θάνατος, ἠγέρθη Χριστὸς ὁ Θεός,
δωρούμενος τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νικολάου
Ἦχος δ´.

Κανόνα πίστεως καὶ εἰκόνα
πραότητος, ἐγκρατείας Διδάσκαλον,
ἀνέδειξέ σε τῇ ποίμνῃ σου,
ἡ τῶν πραγμάτων ἀλήθεια·
διὰ τοῦτο ἐκτήσω τῇ ταπεινώσει τὰ
ὑψηλά, τῇ πτωχείᾳ τὰ πλούσια,
Πάτερ Ἱεράρχα Νικόλαε·
πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ,
σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης
Ήχος γ΄

Μέγαν μάρτυρα ἡ Ἐκκλησία,
μέγαν ήρωα το έθνος σύμπαν,
τον της Σμύρνης υμνούμεν Χρυσόστομον.
Και γαρ γενναίως αθλήσας
υπέμεινεν υπέρ πατρίδος και πίστεως θανατόν,
Ιεράρχου τε υπόδειγμα
εαυτόν ανέδειξε
τον στέφανον λαβών τον αμαράντινον.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίας Μαρκέλλης Χιοπολίτιδος
Ἦχος α’.

Τῆς ἁγνείας τὸ ρόδον καὶ τῆς Χίου
τὸ βλάστημα, τὴν Ἁγίαν Μαρκέλλαν
ἐν ὠδαὶς εὐφημήσωμεν
τμηθεῖσα γὰρ χειρὶ τὴ πατρική, ὡς
φύλαξ ἐντολῶν τῶν τοῦ Χριστοῦ,
ρώσιν νέμει καὶ κινδύνων
ἀπαλλαγήν, τοὶς πρὸς αὐτὴν κραυγάζουσι,
δόξα τῷ δεδωκότι σοὶ ἰσχύν,
δόξα τῷ σὲ θαυμαστώσαντι,
δόξα τῷ ἐνεργούντι διὰ σου, πάσιν ἰάματα.

Ἀπολυτίκιον Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης
Ἦχος α’.

Σηλυβρίας τον γόνον καὶ Αἰγίνης
τὸν ἔφορον, τὸν ἐσχάτοις χρόνοις
φανέντα, ἀρετῆς φίλον γνήσιον,
Νεκτάριον τιμήσωμεν πιστοί, ὡς
ἔνθεον θεράποντα Χριστοῦ·
ἀναβλύζεις γὰρ ἰάσεις
παντοδαπὰς, τοῖς εὐλαβῶς
κραυγάζουσι· δόξα τῷ σὲ
δοξάσαντι Χριστῷ, δόξα τῷ σὲ
θαυμαστώσαντι, δόξα τῷ ἐνεργοῦντι διὰ σοῦ,
πάσιν ἰάματα.


Σημαντικά Νέα

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μηνός Μαρτίου 2018

Πρόγραμμα Ακολουθιών Μηνός Μαρτίου 2018. Αναλυτικά μέρες και ώρες για τις Θείες Λειτουργίες.

Ἀπολυτίκια Μηνός Μαρτίου 2018
Απολυτίκια Μηνός Μαρτίου 2018: Ἀπολυτίκιον Ἁγ. Νικολάου, Ἁγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης, Ἁγίας Μαρκέλλης Χιοπολίτιδος, Ἁγίου Νεκταρίου Αἰγίνης.
Ανακοίνωση για το Μεγάλο Απόδειπνο
ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΟΥΜΕ ΑΔΕΛΦΟΙ, ότι από την 27ην Φεβρουαρίου μέχρις και την 7ην Απριλίου θα τελείτε στο Ιερό Παρεκκλήσιο του Ναού μας (Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης) το Μέγα Απόδειπνο!
Ιερά Μητροπόλις Γλυφάδας και Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Γλυφάδας

Ο Ιερός Ναός Αγίου Νικολάου Γλυφάδας ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης, Βάρης (Βαρκίζης).

Ενοριακό Φυλλάδιο

ΕΝΟΡΙΑΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ (Τεύχος 27) Μηνός Μαρτίου 2018
Κυκλοφόρησε το Ενοριακό Φυλλάδιο (Τεύχος 27) για τον μήνα Μάρτιο 2018.

Ενημερωτικό δελτίο

Διεύθυνση
Αρτέμιδος και Ζαμάνου,
Γλυφάδα, ΤΚ : 16674
Προϊστάμενος Ναού :
π. Νικόλαος Καββαδίας
Τηλ. 210 8949167
Πρόεδρος Φιλοπτώχου:
π. Ανδρέας Λάμπρου
Τηλ. 698 330 5428
Υπεύθυνος Νεότητας:
π. Δημήτριος Μαλλιάτσος
Τηλ. 693 899 9020