add_this
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Νέα - Δραστηριότητες

Περί τῆς τελέσεως τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων Βαπτίσματος - Χρίσματος

28-06-2018 13:42

Ἀγαπητοί μας γονεῖς,

Τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, ὅπως γνωρίζεται εἶναι θεοσύστατα καί σωτηριώδη, κι ἔχουν σκοπό νά θεραπεύσουν τόν ἄνθρωπο, νά τοῦ δώσουν ἐφόδια γιά τήν ἰσορροπημένη πορεία του ἐπί τῆς γῆς, νά τόν καταστήσουν ἐνεργό καί συνειδητό μέλος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Εἰδικότερα, τό μέν Βάπτισμα ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καί τόν ἐντάσσει στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στή μεγάλη δηλαδή οἰκογένεια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τό δέ Χρῖσμα παρέχει σ’ αὐτόν τή Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος. Ἔτσι ὁ νέος Χριστιανός, συντασσόμενος μέ τόν Ζωοδότη τοῦ κόσμου καί τήν Ἁγία Του Ἐκκλησία, ζεῖ μέσα στή Θεία Χάρη, νικᾶ τή φθαρτότητα καί γεύεται τήν αἰώνια ζωή.

Γιά τόν προσδιορισμό ἡμερομηνίας καί ὥρας τελέσεως τοῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, ἕνας ἀπό τούς γονεῖς, ἔχοντας τήν Ταυτότητά του, πρέπει νά προσκομίσει στόν Ἱερό Ναό την Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως τοῦ παιδιοῦ πού πρόκειται νά βαπτιστεῖ. Στήν περίπτωση πού οἱ γονεῖς κατοικοῦν ἐκτός τῆς Ἐνορίας μας, πρέπει νά ζητήσουν ἀπό τήν Ἐνορία τους, γραπτή Ἄδεια τελέσεως τοῦ Βαπτίσματος στό Ναό μας Προσκομίζονται ἐπίσης φωτοτυπίες Ταυτότητος τῶν δύο γονέων καί τοῦ Ἀναδόχου. Αὐτονόητο εἶναι, πώς Ἀνάδοχος παρίσταται μόνον Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Ἐάν δέν ἀναγράφεται τό θρήσκευμα στήν ταυτότητα τοῦ Ἀναδόχου, τότε χρειάζεται Ἀποδεικτικό Βαπτίσεως, εἴτε ἀπό τήν Ἐνορία ὅπου βαπτίσθηκε, εἴτε ἀπό τό Ληξιαρχεῖο.  

Προκειμένου νά διαφυλαχθεῖ ἡ ἱεροπρεπής τέλεση τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Βαπτίσματος, τό ὁποῖο τελεῖται πάντοτε ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, συνιστᾶται ἡ πιστή ἐφαρμογή τῶν παρακάτω, τόσο ἀπό τούς γονεῖς ὅσο καί ἀπό τούς ἀναδόχους:

Ἡ Κολυμβήθρα, ἐπειδή εἶναι σκεῦος λειτουργικό, δέν στολίζεται σέ καμιά περίπτωση μέ λουλούδια ἤ ὁποιοδήποτε ἄλλο διακοσμητικό ὑλικό.

Ἡ λαμπάδα, ἐπειδή ἔχει ἱερό συμβολισμό (ἀνάβει καί λάμπει Φῶς Χριστοῦ), καθώς καί τό φιαλίδιο γιά τό λάδι, εἶναι φρόνιμο νά στολίζονται ὄμορφα καί διακριτικά. Δέν διακοσμοῦνται μέ ἀρκουδάκια καί ἄλλου εἴδους παιχνίδια.

Τό φιαλίδιο γιά τό λάδι, πρέπει νά περιέχει ἐλαιόλαδο, ὅπως ἀκριβῶς «τῆς ἐλαίας τόν καρπόν» καθορίζει ἡ Ἐκκλησία μας. Προσοχή: Πολλά καταστήματα Βαπτιστικῶν, δίδουν σπορέλαιο ἤ κολώνια (!) καί ὄχι λάδι ἐλιᾶς.

Τά καινούργια ἐνδύματα, πού φοροῦν οἱ νεοφώτιστοι ἀμέσως μετά τήν ἔξοδό τους ἀπό τήν Κολυμβήθρα, συμβολίζοντας τήν καινούργια ὁλόλαμπρη καί ἀκηλίδωτη ζωή τοῦ νέου χριστιανοῦ, πρέπει νά εἶναι λευκά.

Ὁ βαπτιστικός Σταυρός, πού φέρει κάθε νεοφώτιστο παιδί στό στῆθος του, ἀποτελώντας τό κατ’ ἐξοχήν σύμβολο τῆς σταυραναστάσιμης ἔνταξής μας στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἐξυπακούεται, ὅτι θά εἶναι ἀντίγραφο τοῦ καθιερωμένου στήν Ἐκκλησιαστική ζωή, σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί ὄχι ὁποιαδήποτε ἄλλη ἐπινόηση κοσμηματοπωλείου. Τό ἴδιο καί τά μαρτυρικά, πού πρέπει νά εἶναι χριστιανικά.

Μέσα στόν Ἱερό Ναό, στό περιστύλιο, στά σκαλοπάτια καί στό προαύλιο, δὲν ἐπιτρέπονται μπαλόνια.

Κατά τήν προγραμματισμένη ἡμερομηνία τῆς Βαπτίσεως, παρακαλοῦνται καί οἱ δύο γονεῖς νά προσέλθουν στό Γραφεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, μαζί μέ τόν Ἀνάδοχο καί κρατώντας τίς ταυτότητές τους, τουλάχιστον 20΄ λεπτά πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου γιά τά στοιχεῖα κ.λπ.

Βάπτιση δίχως τήν παρουσία καί τῶν δύο γονέων καί δίχως συμφωνία στήν ὀνοματοδοσία τοῦ παιδιοῦ, δέν τελεῖται.

Παρακαλεῖσθε νά ὁρίζεται μόνο ἕναν Ἀνάδοχο, πού καλόν θά εἶναι, κατά τήν Πράξη τῆς Ἐκκλησίας μας, νά εἶναι ἐνήλικος. Ἀνάδοχοι δέν γίνονται οἱ Ἑτερόδοξοι, ἀλλά καί ὅσοι Ὀρθόδοξοι ἔχουν τελέσει μόνον Πολιτικό Γάμο.

Ἐφιστᾶται ἡ εὐθύνη τῶν ἀναδόχων, ὡς πρός τό ὁμογενές τῶν παιδιῶν πού βαπτίζουν (ἀγόρια ἤ κορίτσια), ἀφοῦ ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἐπισημαίνει, ὅτι αὐτά εἶναι πνευματικά ἀδέλφια καί ὡς ἐκ τούτου στό μέλλον δέν θά μποροῦν νά ἔλθουν σέ γάμο.

Εἶναι καλό, ὁ/ἡ Ἀνάδοχος νά γνωρίζει καί νά ἀπαγγέλλει τό Σύμβολο τῆς Πίστεως ἀπό στήθους. Ἐάν ὄχι, παρακαλεῖται νά ἔχει μελετήσει αὐτό καλά ἀπό πρίν, ὥστε νά διαβαστεῖ σωστά, δίχως λάθη.

Κατά τήν τέλεση τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου, ἄς προσεχθεῖ ἡ ἐνδυμασία, τοὐλάχιστον τῶν ἀμέσως ἐνδιαφερομένων (γονέων καί ἀναδόχων), ἀφοῦ εὑρισκόμαστε σέ χῶρο ἱερό καί ὄχι σέ κοσμικό κέντρο διασκέδασης.

Ἡ παρουσία τῶν φωτογράφων μέσα στόν Ἱ. Ναό, πρέπει νά εἶναι διακριτική, μέσα στά πλαίσια τοῦ Κώδικα Δεοντολογίας τοῦ Σωματείου τους. Καλόν θά εἶναι νά περιορίζεται στό ἐλάχιστο δυνατόν, τό πλῆθος τῶν φωτιστικῶν καί ἡ συνεχής κινητικότητά τους κατά τήν ὥρα τελέσεως τοῦ Μυστηρίου.

Στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, πέραν τοῦ καθιερωμένου γλυκίσματος, πού προσφέρεται μαζί μέ τήν «μπομπονιέρα», δέν ἐπιτρέπεται σέ καμμία περίπτωση ἡ παράθεση δεξίωσης ἤ ὁποιασδήποτε μορφῆς Catering.

Ἀγαπητοί μας Γονεῖς καί Ἀνάδοχοι

Τό νεοφώτιστο παιδί σας, εἶναι πλέον μέλος τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας. Κύριο μέλημά σας θά πρέπει νά εἶναι ἡ κατά Χριστόν πορεία του καί ἡ χαρά, πού προσφέρει ὁ Χριστός μας. Γιαυτό, μή παραμελεῖτε νά τό Κοινωνεῖτε, ὅσο πιό τακτικά μπορεῖτε καί ὅταν πάει Σχολεῖο νά τό γράψεται στό Κατηχητικό Σχολεῖο τῆς Ἐνορίας σας.

Μετά τή Βάπτιση, παρακαλοῦμε τή μητέρα νά φροντίσει, ὅταν γίνει ἡ πρώτη «Ἀπόλουσις» τοῦ νεοφωτίστου, τά νερά ἐπειδή περιέχουν Ἅγιο Μῦρο, νά μήν καταλήξουν σέ ἀποχέτευση, ἀλλά ἤ νά τά πᾶτε στόν Ἐνοριακό Ναό σας (προορισμός τό Χωνευτήρι) ἤ νά τά ρίξετε στή θάλασσα.

Γιά ὁποιαδήποτε διευκρίνηση εἴμαστε στήν διάθεσή σας.

ΝΑ ΣΑΣ ΖΗΣΕΙ

Σημ.: 1. Ἐάν ἐπιθυμεῖτε συμμετοχή χορωδίας στό Ἱερό Μυστήριο, ἐπικοινωνεῖστε μέ τούς Ἐφημερίους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, περίπου δέκα ἡμέρες πρίν ἀπό τή Βάπτιση.

2. Ἕνα μήνα, περίπου, πρίν τήν ἡμερομηνία τῆς Βαπτίσεως οἱ Γονεῖς τοῦ παιδιοῦ καί ὁ Ἀνάδοχος θά πρέπει ἀπαραιτήτως νά παρευρεθοῦν στήν καθιερωμένη Σύναξη, προκειμένου νά προϊδεασθοῦν γιά τά τῆς Ἀκολουθίας τῶν Μυστηρίων (Βάπτισμα-Χρῖσμα).

3. τηλ. ἐπικοινωνίας: 210 8949.167 καί φαξ: 2108944398


Σημαντικά Νέα

Tα Ιερά Μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Με τον όρο Μυστήρια αναφερόμαστε γενικά στις θεοσύστατες τελετές της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είναι απαραίτητες για τη σωτηρία του ανθρώπου.

Περί τῆς τελέσεως τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων Βαπτίσματος - Χρίσματος

Τό μέν Βάπτισμα ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καί τόν ἐντάσσει στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στή μεγάλη δηλαδή οἰκογένεια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τό δέ Χρῖσμα παρέχει σ’ αὐτόν τή Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Περί τῆς τελέσεως τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου

Ὁ Γάμος, «Μυστήριον μέγα» κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἑνώνει μέ δεσμό ἄρρηκτο δύο νέους ἀνθρώπους ἀνθρώπους, ἄνδρα και γυναῖκα.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ενημερωτικό δελτίο

Διεύθυνση
Αρτέμιδος και Ζαμάνου,
Γλυφάδα, ΤΚ : 16674
Προϊστάμενος Ναού :
π. Γεώργιος Φειδόπουλος
Τηλ. 210 8949167
ΦΑΞ 210 8944398
Πρόεδρος Φιλοπτώχου:
π. Γεώργιος Φειδόπουλος
Τηλ. 210 8949167
Υπεύθυνος Νεότητας:
π. Δημήτριος Μαλλιάτσος
Τηλ. 210 8949167