add_this
Η Javascript πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να συνεχίσετε!

Νέα - Δραστηριότητες

Περί τῆς τελέσεως τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου

28-06-2018 13:48

Ἀγαπητά μας παιδιά,

Ὅπως θά ἔχετε διδαχθεῖ στό Σχολεῖο τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας, είναι θεοσύστατα καί σωτηριώδη κι ἔχουν σκοπό νά θεραπεύσουν τόν ἄνθρωπο, νά τοῦ δώσουν ἐφόδια γιά τήν ἰσορροπημένη πορεία του ἐπί τῆς γῆς, νά τόν καταστήσουν ἐνεργό καί συνειδητό μέλος τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ. Ὁ Γάμος, «Μυστήριον μέγα» κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἑνώνει μέ δεσμό ἄρρηκτο δύο νέους ἀνθρώπους ἀνθρώπους, ἄνδρα και γυναῖκα, ἀποσκοπώντας στή θεμελίωση τῆς νέας ζωῆς τους, πάνω στίς ἀρχές τοῦ Εὐαγγελίου καί στήν κατά Θεόν συμπόρευσή τους μέχρι τήν Δευτέρα Παρουσία.

Γιά τοῦτο, σᾶς παρακαλοῦμε παράλληλα μέ τίς λοιπές προετοιμασίες σας, τίς σύμφωνες πρός τίς κοινωνικές ἀπαιτήσεις, νά ἑτοιμαστεῖτε κυρίως Ἐκκλησιολογικά, μέσα στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Πνευματικοῦ σας, γιά τό ὕψιστο γεγονός τῆς προσωπικῆς σας ζωῆς. Θυμηθεῖτε, ὅτι ὁ Θεός εὐλογεῖ τά δακτυλίδια τοῦ ἀρραβῶνος σας, ἑνώνει τά χέρια καί τόν βίο σας, καί σᾶς στεφανώνει δοξολογικά σέ μιά συζυγία αἰώνια.

τηλ. ἐπικοινωνίας: 210 8949.167 καί φαξ: 210 8944398

Προκειμένου νά κατοχυρωθεῖ ἡ ἐπιθυμητή ἡμερομηνία τελέσεως τοῦ Γάμου σας στόν Ἱερό Ναό, ἀπό πλευρᾶς ληξιαρχικῶν διαδικασιῶν, ἀπαιτοῦνται:

1. Πιστοποιητικά Ἀγαμίας: Κάθε μελλόνυμφος πηγαίνει αὐτοπροσώπως στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἐνορίας του, ἐκεῖ δηλαδή ὅπου κατοικεῖ τά τελευταῖα χρόνια (ὄχι ἐκεῖ πού ψηφίζει), ἔχοντας μαζί: α) Βεβαίωση Βαπτίσεως, β) Ταυτότητα, γ) μία δήλωση τοῦ Νόμου 1599 καί δ) δύο μάρτυρες μέ ἑλληνικές ταυτότητες, γιά νά ἐκδοθεῖ ἀπό τόν Ἐφημέριο τῆς Ἐνορίας του, τό Πιστοποιητικό, στό ὁποῖο θά ἀναγράφεται τό ἄσχετο συγγενείας καί ἡ Ἱερά Μητρόπολις, στά ὅρια τῆς ὁποίας θά τελεσθεῖ τό Μυστήριο τοῦ Γάμου. άν ὅμως δέν κατοικεῖτε στήν γεωγραφική περιοχή τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γλυφάδας, θά πρέπει νά τό θεωρήσετε εἰς τά Γραφεῖα τῆς Μητροπόλεως πού ἀνήκει ἡ Ἐνορία σας. Επίσης και οι δύο Μελλόνυμφοι θα πρέπει να γνωρίζουν τόσο το ΑΦΜ, όσο και το ΑΜΚΑ αυτών, ως και το Ταμείο Ασφαλίσεως τους.

Πιστοποιητικά Ἀγαμίας ἀπό Ὀρθόδοξες Ἐνορίες τοῦ Ἐξωτερικοῦ, ἐπικυρώνονται ἀπαραιτήτως ἀπό τήν Ἱ. Σύνοδον.

2.φημερίδα (ἡμερήσια): Ὁλόκληρο τό φύλλο μέ τήν δημοσίευση τῆς ἀγγελίας τοῦ γάμου σας.

3.Παράβολο Χαρτοσήμου: Συνολικῆς ἀξίας 15 εὐρώ (χρῶμα πράσινο, κοστίζει € 18), ἀπό ὁποιαδήποτε Δ.Ο.Υ.

4.Πιστοποιητικό Γεννήσεως: Ἀπό τόν Δῆμο σας, ἤ ἀπό Κ.Ε.Π., ἤ στό τηλ. 1502.

5.Ταυτότητες: Τά δύο πρωτότυπα καί φωτοτυπίες τους.

6. Α.Φ.Μ καί ΑΜΚΑ

6.Φωτοτυπία ταυτότητος τοῦ κουμπάρου : Ἐάν δέν ἀναγράφεται τό θρήσκευμα, νά προσκομίζεται ἀποδεικτικό Βαπτίσεως ἤ ἄλλο ἔγγραφο στό ὁποῖο νά ἀναγράφεται τό θρήσκευμά του.

Σέ περίπτωση κατά τήν ὁποία ἕνας ἐκ τῶν Μελλονύμφων είναι Ἀλλοδαπός πρέπει νά προσκομίσει α. Πιστοποιητικό Γεννήσεως καί Πολιτικῆς Ἀγαμίας β. Πιστοποιητικό Βαπτίσεως καί Θρησκευτικῆς Αγαμίας καί γ. Ἄδεια παραμονῆς στήν Ἑλλάδα. Τά ξενόγλωσσα δικαολογητικά πρέπει νά μεταφρασθοῦν στό ΥΠ. ΕΞ καί τά Ἐκκλησιαστικά νά θεωρηθοῦν ἀπό τήν Ϊερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

- Π ρ ο σ ο χ ή : Κατά τήν κατάθεση τῶν δικαιολογητικῶν, πρέπει ἀπαραιτήτως νά παρευρίσκεσθε καί οἱ δύο , ἔχοντας μαζί σας ὅ λ α τά δικαιολογητικά. Τά παραπάνω εἶναι ἀπαραίτητα, ὅταν καί οἱ δύο ἐνδιαφερόμενοι ἔρχονται σέ πρῶτο γάμο. Γιά ὁποιαδήποτε ἄλλη περίπτωση, ἀκολουθεῖστε τίς ὑποδείξεις τοῦ Ἐφημερίου.

Στοχεύοντας στήν ἱεροπρεπῆ τέλεση τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου, παρακαλοῦμε γιά τήν πιστή ἐφαρμογή τῶν παρακάτω :

1. Ἡ νύμφη, ὀφείλει νά φθάσει στόν Ἱερό Ναό, ἀκριβῶς τήν προγραμματισθεῖσα ὥρα, ἴσως καί παρά πέντε, προκειμένου τό Μυστήριο νά τελεσθεῖ μέ ἄνεση χρόνου, ἠρεμία καί προσευχή.

2. Παράνυμφοι στό Ἱερό Μυστήριο, παρίστανται μόνον Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, οἱ ὁποῖοι ἔχοντας μαζί τους Δελτίο Ταυτότητος μέ ἀναγραφή θρησκεύματος ἤ βεβαίωση βαπτίσεώς τους, προσέρχονται στό Γραφεῖο τοῦ Ἱ. Ναοῦ 20 λεπτά πρό τῆς ἐνάρξεως τοῦ Γάμου, γιά συμπλήρωση στοιχείων.

3. Πρός ἀποφυγήν παρερμηνείας τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, παρακαλοῦμε νά μήν ἐπαναληφθεῖ τό ἀκατανόητο καί ἀντιχριστιανικό «πάτημα» τοῦ ποδιοῦ τοῦ γαμπροῦ ἀπό τή νύμφη, κατά τήν ὥρα τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος.

4. Δέν ἐπιτρέπεται ἡ ρίψη ρυζιοῦ, κουφέτων, λουλουδιῶν κλπ. κατά τήν ὥρα τοῦ «Ἡσαΐα». Διευκρινίζουμε, ὅτι ἡ συνήθεια αὐτή, οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τήν ζωή καί τήν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας, ἀλλά ἐπικράτησε σέ περιόδους ἀπαιδευσίας καί ἀμάθειας τοῦ λαοῦ.

5. Κατά τήν προσέλευση ἤ ἔξοδο τῶν νεονύμφων, ὑποδεῖξτε στούς προσκεκλημένους σας,νά μήν κάνουν χρήση βεγγαλικῶν και κροτίδων «κομφετί», καθώς ἔτσι μεταβάλλεται ὁ ἱερόςχῶρος σέ ἐξέδρα γηπέδου ἤ ἀποκριάτικο σκηνικό.

6. Κατά τήν τέλεση τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου, ἄς προσεχθεῖ ἡ ἐνδυμασία, τοὐλάχιστον τῶν ἀμέσως ἐνδιαφερομένων (π.χ. νύμφης, παρανύμφων), ἀφοῦ εὑρισκόμαστε σέ χῶρο λατρείας τοῦ Θεοῦ καί ὄχι σέ νυκτερινό κέντρο διασκέδασης.

7. Ἡ παρουσία τῶν φωτογράφων, πρέπει νά εἶναι διακριτική καί νά κινεῖται μέσα στά πλαίσια τοῦ Κώδικα Δεοντολογίας τοῦ Σωματείου τους. Καλόν θά εἶναι νά περιορίζεται στό ἐλάχιστο δυνατόν τό πλῆθος τῶν φωτιστικῶν καί ἡ συνεχής κινητικότητά τους, τήν ὥρα τελέσεως τοῦ Μυστηρίου.

8. Ὑπενθυμίζουμε, πώς στό προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, δέν ἐπιτρέπεται σέ καμία περίπτωση ἡ παράθεση δεξίωσης ἤ ὁποιασδήποτε μορφῆς Catering.

Γιά ὁποιαδήποτε διευκρίνηση εἴμαστε στην διάθεσή σας.

Η ΩΡΑ Η ΚΑΛΗ

Σημ.: 1. Ἐάν ἐπιθυμεῖτε συμμετοχή χορωδίας στό Ἱερό Μυστήριο, ἐπικοινωνεῖστε μέ τόν Προϊστάμενο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, περίπου δέκα ἡμέρες πρίν ἀπό τόν Γάμο σας.

2. Ἕνα μήνα, περίπου, πρίν την ἡμερομηνία τελέσεως τοῦ Γάμου τους οἱ Μελλόνυμφοι καί ὁ Κουμπάρος πρέπει, κρίνεται ἀπαραίτητο, νά παρευρεθοῦν στήν καθιερωμένη Σύναξή τους

3. Γάμος μέ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟ (Χριστιανό μέν, αλλά όχι Ορθόδοξο).

* Ο Ορθόδοξος θα προσκομίσει ό,τι αναφέρεται εις την συνήθη περίπτωση, διά δε τον ετερόδοξο ότι δικαιολογητικά χρειάζονται θα του τα ζητήσει ο Εφημέριος του Ναού.


Σημαντικά Νέα

Tα Ιερά Μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας

Με τον όρο Μυστήρια αναφερόμαστε γενικά στις θεοσύστατες τελετές της Ορθόδοξης Εκκλησίας που είναι απαραίτητες για τη σωτηρία του ανθρώπου.

Περί τῆς τελέσεως τῶν Ἱερῶν Μυστηρίων Βαπτίσματος - Χρίσματος

Τό μέν Βάπτισμα ἐλευθερώνει τόν ἄνθρωπο ἀπό τά δεσμά τοῦ διαβόλου καί τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος καί τόν ἐντάσσει στό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, στή μεγάλη δηλαδή οἰκογένεια τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας, τό δέ Χρῖσμα παρέχει σ’ αὐτόν τή Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Περί τῆς τελέσεως τοῦ Ἱεροῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου

Ὁ Γάμος, «Μυστήριον μέγα» κατά τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἑνώνει μέ δεσμό ἄρρηκτο δύο νέους ἀνθρώπους ἀνθρώπους, ἄνδρα και γυναῖκα.

ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

Ενημερωτικό δελτίο

Διεύθυνση
Αρτέμιδος και Ζαμάνου,
Γλυφάδα, ΤΚ : 16674
Προϊστάμενος Ναού :
π. Γεώργιος Φειδόπουλος
Τηλ. 210 8949167
ΦΑΞ 210 8944398
Πρόεδρος Φιλοπτώχου:
π. Γεώργιος Φειδόπουλος
Τηλ. 210 8949167
Υπεύθυνος Νεότητας:
π. Δημήτριος Μαλλιάτσος
Τηλ. 210 8949167